Català | Español

Condicions del servei

Última actualització: 23 de Febrer de 2015

Aquestes Condicions de Servei ("Condicions") governen l'accés i ús dels serveis, incloent les nostres diferents pàgines web, SMS, APIs, notificacions per correu electrònic, aplicacions, icones i widgets, així com l'accés i ús de qualsevol informació, text , gràfics, fotos o un altre material carregat, descarregat o que es reprodueixi a través dels Serveis. L'accés i ús dels Serveis queda condicionat a l'acceptació i compliment d'aquestes Condicions. En accedir o utilitzar els Serveis, vostè accepta l'aplicació d'aquestes Condicions.

1. Condicions Bàsiques

Vostè és l'únic responsable per l'ús que pugui donar als Serveis, per tot Contingut que vostè reprodueixi a través dels Serveis i per qualsevol conseqüència que se'n derivi. El Contingut que vostè enviï, mostri o reprodueixi podrà ser vist per altres usuaris dels Serveis i a través de pàgines web o serveis de tercers. Tingueu en compte que tan sols ha de proporcionar el Contingut que vostè consideri oportú compartir amb tercers de conformitat amb el disposat en aquestes Condicions.

En acceptar aquestes Condicions i l'ús dels Serveis en representació d'una companyia, organització, govern o una altra entitat legal, vostè declara i garanteix que està degudament autoritzat a aquest efecte. Només pot utilitzar els Serveis si ho fa en compliment d'aquestes Condicions i de qualsevol normativa que resulti aplicable, ja sigui aquesta de caràcter local, regional, nacional o internacional.

Els Serveis que BCNQuiz presta evolucionen contínuament i, per això, la forma o naturalesa de tals serveis poden canviar d'un moment a un altre sense que se li hagi notificat amb antelació tal canvi. Així mateix, BCNQuiz pot interrompre (de forma temporal o permanent) la prestació dels Serveis (o qualsevol de les característiques dels Serveis) a vostè o a tots els usuaris en general i, en aquestes circumstàncies, és possible que BCNQuiz no pugui notificar aquest fet amb antelació. BCNQuiz també es reserva el dret a posar límits a l'ús i emmagatzematge a total discreció de BCNQuiz, en qualsevol moment i sense previ avís.

Els Serveis poden incloure publicitat, que pot estar relacionada amb el Contingut o la informació facilitada en els Serveis, les qüestions plantejades a través dels Serveis o qualsevol altre tipus d'informació. El tipus i les característiques de la publicitat que mostra BCNQuiz a través dels Serveis estan subjectes a canvis. En contraprestació pel fet que BCNQuiz li permeti l'accés i ús dels Serveis, vostè accepta que BCNQuiz, els seus tercers proveïdors i els seus socis puguin incloure publicitat en els Serveis o en relació amb la reproducció del contingut o amb la informació que vostè o altres proveeixin a través dels nostres Serveis.

2. Privacitat

Qualsevol informació que vostè faciliti a BCNQuiz està subjecta a la nostra Política de Privacitat que regeix la recol·lecció i l'ús de la seva informació per part de BCNQuiz. Per la present se li informa que l'ús dels Serveis implica el seu consentiment implícit a la recol·lecció i l'ús d'aquesta informació (d'acord amb el que disposa la Política de Privacitat), incloent, així mateix, el seu consentiment implícit a la transferència d'aquesta informació a Espanya o a altres països per al seu emmagatzematge, tractament i ús per part de BCNQuiz. Com a part de la prestació dels Serveis, és possible que haguem de notificar determinada informació com, per exemple, les novetats en relació amb la prestació dels Serveis o missatges de caràcter administratiu. Aquestes notificacions es consideren part integrant dels Serveis i del seu compte de BCNQuiz i és possible que, per aquest motiu, no pugui negar-se a rebre-les.

3. Contrasenyes

Vostè és el responsable de la custòdia de la contrasenya que empra per accedir als Serveis i de qualsevol activitat o acte que es dugui a terme amb la contrasenya. Recomanem que protegeixi el seu compte amb una contrasenya difícil de desxifrar (una contrasenya que contingui combinacions de lletres majúscules i minúscules, nombres i símbols). BCNQuiz no serà responsable de cap perjudici o dany que resulti de l'incompliment de l'esmentat anteriorment.

4. Contingut dels Serveis

Qualsevol Contingut, ja sigui exposat de forma pública o transmès de manera privada, és responsabilitat exclusiva de la persona que va generar tal Contingut. És possible que no supervisem o controlem el Contingut reproduït a través dels Serveis i no acceptem cap responsabilitat per tal Contingut. Queda sota la seva exclusiva responsabilitat l'ús o la confiança que vostè pugui prestar a qualsevol Contingut o material reproduït a través dels Serveis o que hagi obtingut a través dels Serveis.

No aprovem, donem suport, manifestem o garantim que el Contingut o les comunicacions realitzades a través dels Serveis siguin complets, veraces, precisos ni fiables, ni vam aprovar les opinions expressades a través dels Serveis. Vostè declara entendre que l'ús dels Serveis pot exposar a Contingut ofensiu, perjudicial, erroni o inadequat, o en alguns casos, a missatges etiquetats incorrectament o enganyosos. Sota cap circumstància assumirà BCNQuiz responsabilitat per al Contingut, incloent sense limitació tot error o omissió en qualsevol Contingut, o tot dany o pèrdua de qualsevol tipus que s'hagi produït com a conseqüència de l'ús d'un Contingut que s'hagi reproduït en els Serveis, que s'hagi enviat per correu electrònic, que s'hagi transmès o que s'hagi posat a la seva disposició a través dels Serveis (o reproduït a través de qualsevol altre mitjà).

5. Els seus Drets

Vostè és el titular dels drets que li emparen sobre qualsevol Contingut que enviï, reprodueixi o exposi als Serveis o a través dels mateixos. Mitjançant l'enviament, la reproducció o l'exposició de Contingut en els Serveis o a través dels mateixos, vostè concedeix a BCNQuiz una llicència mundial, no exclusiva i gratuïta (així com el dret de sub-llicenciar) sobre l'ús, còpia, reproducció, processament, adaptació, modificació, publicació, transmissió, exposició i distribució de tal Contingut a través de qualsevol mitjà o mètode de distribució present o futur.

Aquesta llicència inclou el dret de BCNQuiz a prestar, promocionar i millorar la prestació dels Serveis i permet a BCNQuiz que el Contingut que es reprodueixi en els Serveis o a través dels mateixos quedi a disposició d'altres companyies, organitzacions o persones físiques que s'associïn amb BCNQuiz per a la sindicació, retransmissió, distribució o publicació de tal Contingut en altres mitjans i serveis, de conformitat amb els nostres termes i condicions que regulen l'ús de tal contingut.

Aquests usos addicionals que puguin donar-se per part de BCNQuiz o per part d'altres companyies, organitzacions o persones físiques associades amb BCNQuiz en relació amb el Contingut que es pogués enviar, mostrar, transmetre o que pogués ser posat a disposició a través dels Serveis es realitzaran sense cap compensació al seu favor.

Vostè ens autoritza a modificar o adaptar el seu contingut per tal de transmetre, exposar o distribuir-lo a través de xarxes dels seus computadors i dels diferents mitjans i / o modificar el seu contingut si resulta convenient per ajustar i adaptar-lo a qualsevol requisit o limitació que caracteritzi a una xarxa, un dispositiu, un servei o un mitjà.

Vostè és el responsable únic per l'ús que doni als Serveis, per qualsevol Contingut que pugui proporcionar i per qualsevol conseqüència que se'n derivi, incloent l'ús del Contingut per altres usuaris o per un tercer associat a BCNQuiz. Per la present, accepta que el seu contingut pugui ser sindicat, retransmès, distribuït o publicat pels nostres socis i, en el cas en què no sigui titular del dret per enviar Contingut per a tal ús, vostè pot incórrer en la responsabilitat derivada d'aquest fet. BCNQuiz no és responsable de l'ús que faci del seu Contingut d'acord amb les presents Condicions. Vostè manifesta i garanteix que disposa de la capacitat, competència i autoritzacions necessàries per llicenciar els drets aquí llicenciats sobre qualsevol Contingut que vostè proporcioni.

6. La seva Llicència Per l’Ús dels Serveis

BCNQuiz li concedeix una llicència personal, mundial, gratuïta, no transferible i no exclusiva per a l'ús del programari que BCNQuiz li proporciona com a part integrant dels Serveis. Aquesta llicència té com a únic propòsit permetre-li l'ús i gaudir dels Serveis prestats per BCNQuiz, de conformitat amb el previst en aquestes Condicions.

7. Drets de BCNQuiz

Tot dret, títol i interès sobre els Serveis (excloent al Contingut distribuït pels usuaris) és i serà propietat de BCNQuiz i dels seus llicenciants. Els Serveis estan protegits per drets de propietat intel·lectual i de marca, així com per la normativa d'Espanya i de països tercers. Aquestes Condicions no li atorguen cap dret en relació amb l'ús del nom BCNQuiz, les marques BCNQuiz, els logotips, noms de domini o qualsevol altres característiques distintives de marca. Qualsevol observació, comentari o suggeriment que pugui fer en relació amb BCNQuiz o els Serveis és completament facultativa i BCNQuiz és lliure d'emprar tal observació, comentari o suggeriment de la manera que consideri adient i sense cap obligació envers vostè.

8. Restriccions en el Contingut i Ús dels Serveis

BCNQuiz es reserva el dret (sense que això impliqui una obligació per part de BCNQuiz) a eliminar o negar-se a distribuir qualsevol Contingut en els Serveis, a suspendre o eliminar un usuari i a reclamar la devolució del nom d'usuari, sense indemnització i en qualsevol moment. BCNQuiz es reserva també el dret a accedir, llegir, conservar i fer pública qualsevol informació és raonablement necessari a fi de (i) donar compliment a qualsevol llei, reglament, procés legal o requeriment governamental que sigui aplicable, (ii) fer complir les Condicions, incloent la investigació de qualsevol potencial violació de les mateixes, (iii) detectar, prevenir o fer front a fraus o qüestions de seguretat o de caràcter tècnic, (iv) respondre a sol·licituds d'ajuda per part dels usuaris, o (v ) salvaguardar els drets, la propietat o la seguretat de BCNQuiz, dels seus usuaris i del públic.

Quan accedeixi o empri els Serveis queda prohibit: (i) accedir, manipular, o utilitzar àrees no-públiques dels Serveis, els sistemes informàtics de BCNQuiz o els sistemes tècnics de lliurament dels proveïdors de BCNQuiz; (Ii) temptejar, comprovar o avaluar la vulnerabilitat de qualsevol sistema o xarxa o infringir qualsevol mesura de seguretat o autenticació; (Iii) accedir, intentar o pretendre accedir o buscar en els Serveis a través de qualsevol mitjà (automatitzat o de qualsevol altre tipus) diferent de les interfícies que BCNQuiz proveeixi de forma pública en cada moment (i, en qualsevol cas, d'acord amb aquests termes i condicions), llevat que vostè hagi estat expressament autoritzat per a això a través d'un acord separat celebrat amb BCNQuiz; (iv) falsificar qualsevol capçalera de paquet TCP / IP o qualsevol altra part de la informació de capçalera d'un email o posting, o l'ús dels Serveis per enviar informació alterada, enganyosa o falsa respecte a la font d'informació; o (v) interferir o interrompre (o qualsevol intent d'interferir o interrompre) l'accés de qualsevol usuari, host o xarxa, incloent, sense limitació, el següent: enviament de virus, sobrecàrregues, desbordaments, enviament de correu no desitjat, bombardejar amb correu electrònic els Serveis o utilitzar un script de Contingut de manera que interfereixi o suposi una càrrega excessiva per als Serveis.

9. Política de Propietat Intel·lectual

BCNQuiz respecta els drets de propietat intel·lectual de tercers i espera el mateix dels usuaris dels Serveis. Respondrem a notificacions de suposades infraccions de drets d'autor que s'adeqüin a la llei i que ens siguin notificades correctament. En el cas en què consideri que un Contingut seu ha estat objecte de còpia de manera que impliqui una vulneració de drets d'autor, li agrairíem que ens facilités la informació següent: (i) la signatura física o electrònica del titular del dret d'autor o de la persona autoritzada per actuar en representació seva; (ii) la identificació de l'obra protegida pels drets de propietat intel·lectual que hagi pogut ser objecte d'infracció; (iii) la identificació del contingut que pot estar infringint o ser objecte de la infracció i que ha de ser eliminat o l'accés ha d'impedir, així com la informació que sigui raonablement suficient per permetre la seva localització; (iv) la seva informació de contacte, incloent la seva adreça postal, número de telèfon i adreça de correu electrònic; (v) una declaració seva en la qual manifesti de bona fe que l'ús del contingut en la manera en què s'indica no ha estat autoritzat pel titular del dret d'autor, el seu agent o la llei; i (vi) una declaració en la qual manifesti que la informació inclosa en aquesta notificació és correcta i que, amb coneixement de les penes per fals testimoni, està autoritzat per actuar en representació del titular del dret d'autor en qüestió.

Queda reservat el dret a eliminar el Contingut que suposadament infringeixi drets de propietat intel·lectual sense preavís, a la nostra total discreció i sense cap indemnització al seu favor. En el cas en què es donin les circumstàncies adequades, BCNQuiz podrà també posar fi al compte d'un usuari si es determina que l'usuari és reincident.

10. Fi de l’Aplicació de Aquestes Condicions

Les Condicions seran d'aplicació fins al moment en que vostè o BCNQuiz posin fi a les mateixes de conformitat amb el que s'estableix a continuació.

Vostè pot posar fi al contracte amb BCNQuiz en qualsevol moment, per qualsevol raó amb la sola desactivació dels seus comptes i posant fi a l'ús dels Serveis. No cal que notifiqui expressament a BCNQuiz el moment en què posa fi a l'ús dels Serveis. Si posa fi a l'ús dels Serveis sense desactivar els seus comptes, és possible que els seus comptes siguin desactivades a causa de la inactivitat prolongada de les mateixes, tot això d'acord amb la nostra Política d’Inactivitat de Comptes.

És possible que deixem en suspens o bé que posem fi a l'ús dels seus comptes o bé deixem de proveir algun, tots o part dels Serveis en qualsevol moment i per qualsevol raó, incloent, i sense cap limitació, aquells casos en què raonablement estimem que: (i) vostè ha infringit aquestes Condicions o les Normes de BCNQuiz; (ii) vostè genera a BCNQuiz cert risc o exposició legal; o (iii) perquè la prestació dels Serveis a vostè ja no sigui comercialment viable. Farem els esforços que siguin raonables per notificar aquest fet a través del correu electrònic vinculat al seu compte o bé en el moment en que intenti accedir al seu compte de nou.

11. Exempció i Limitació de Responsabilitat

Li preguem que llegeixi aquesta secció amb atenció, ja que en ella es limita la responsabilitat de BCNQuiz i les seves companyies matrius, societats filials, societats afiliades, empreses vinculades, administradors, directius, empleats, agents, representants, socis i llicenciants (d'ara endavant, de forma conjunta, les "Entitats de BCNQuiz"). Cadascun dels subapartats següents s'aplica només fins al màxim permès per la llei aplicable. La normativa d'alguns països no permet l'exclusió de garanties implícites o la limitació de la responsabilitat contractual i, per això, el contingut d'aquesta secció pot resultar no aplicable. El contingut d'aquesta secció no limita els drets dels que vostè pogués ser titular i la limitació no estigui autoritzada per llei.

A. Els Serveis Estan disponibles "A LES CONDICIONS ACTUALS"

L'accés i ús dels Serveis o de qualsevol Contingut es realitzarà sota la seva pròpia responsabilitat. Per la present reconeix i accepta que els Serveis es prestaran "A LES CONDICIONS ACTUALS" ("as is") i "SUBJECTES A LA PRÒPIA DISPONIBILITAT" ("as available") dels Serveis. Sense perjudici de l'anterior i en la major amplitud que permeti la llei aplicable, LES ENTITATS DE BCNQuiz S'EXCLOUEN EL RECONEIXEMENT DE TOTA GARANTIA I CONDICIÓ, JA SIGUIN EXPRESSES O IMPLÍCITES, DE QUALITAT COMERCIAL, ADEQUACIÓ PER A UN DETERMINAT PROPÒSIT O NO VULNERACIÓ.

Les entitats de BCNQuiz no ofereixen cap garantia i declinen tota responsabilitat per les següents raons: (i) el caràcter complet, precís, disponible, puntual, segur i fiable dels Serveis o del contingut; (ii) qualsevol dany als seus sistemes informàtics, la pèrdua de dades o qualsevol altre dany que resulti de l'accés o ús dels Serveis o de qualsevol Contingut; (iii) la supressió o la manca d'emmagatzematge o transmissió de qualsevol Contingut i qualsevol comunicació a través dels Serveis; i (iv) la idoneïtat dels Serveis per satisfer les seves necessitats, la seva disponibilitat o la seva prestació de manera ininterrompuda, segura o lliure d'errors. Cap indicació o informació, ja sigui oral o escrita, que s'hagi obtingut de les entitats de BCNQuiz, donarà lloc a una garantia diferent de les previstes aquí de forma expressa.

B. Enllaços

És possible que els Serveis continguin enllaços a les pàgines web o fonts de tercers aliens a BCNQuiz. Per la present reconeix i accepta que les entitats de BCNQuiz no són responsables per: (i) la disponibilitat i precisió d'aquestes pàgines web o fonts; o (ii) el contingut, els productes o els serveis presents o disponibles en aquestes pàgines web o fonts. Els enllaços a aquestes pàgines web o fonts no impliquen l'aprovació per part de les entitats de BCNQuiz de tals pàgines web o fonts ni del contingut, productes o serveis oferts des tals pàgines web o fonts. Per la present, vostè accepta i assumeix responsabilitat exclusiva per tot risc derivat de l'ús de tals pàgines web o fonts.

C. Limitació de la Responsabilitat

AMB LA MAJOR AMPLITUD QUE LA LEGISLACIÓ APLICABLE, LES ENTITATS DE BCNQuiz NO SERAN RESPONSABLES DE QUALSEVOL DANY INDIRECTE, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSEQÜENT O PUNITIU, O QUALSEVOL BENEFICIS, EN EL QUE HAGI POGUT incórrer DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA, O QUALSEVOL PÈRDUA D'ÚS, FONS DE COMERÇ, O QUALSEVOL ALTRA PÈRDUA INTANGIBLE com a resultat del (i) SEU ACCÉS O ÚS O INCAPACITAT PER ACCEDIR O UTILITZAR ELS SERVEIS; (ii) QUALSEVOL CONDUCTA O CONTINGUT GENERAT PER UN TERCER A TRAVÉS DELS SERVEIS, INCLOENT, SENSE LIMITACIÓ, TOTA CONDUCTA difamatòria, OFENSIVA O PROHIBIT D'ALTRES USUARIS O TERCERS; (iii) QUALSEVOL CONTINGUT OBTINGUT A TRAVÉS DELS SERVEIS; O (iv) Els accessos o CANVI NO AUTORITZAT DE LES SEVES TRANSMISSIONS O COMUNICACIONS.

EN CAP CAS LA INDEMNITZACIÓ TOTAL QUE HAGIN DE PAGAR LES ENTITATS DE BCNQuiz PODRÀ SUPERAR LA MAJOR D'AQUESTES QUANTITATS: LA SUMA DE CENT EUROS O, EN EL SEU CAS, LA QUANTITAT ABONADA PER VOSTÈ A BCNQuiz EN ELS ÚLTIMS SIS MESOS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE VAN DONAR ORIGEN A LA SEVA RECLAMACIÓ.

LES LIMITACIONS D'AQUESTA SUBSECCIÓ SÓN D'APLICACIÓ EN RELACIÓ AMB TOTA RESPONSABILITAT, INDEPENDENTMENT QUE AQUESTA DERIVA DE GARANTIA, CONTRACTE, NORMATIVA, DANY GREUGE (FINS I TOT PER NEGLIGÈNCIA) O QUALSEVOL ALTRA FONT DE RESPONSABILITAT, FINS I TOT ENCARA QUE HAGI INFORMAT A les ENTITATS DE BCNQUIZ QUE TAL PERJUDICI POGUÉS MATERIALITZAR I FINS I TOT ENCARA QUALSEVOL REPARACIÓ AQUÍ PREVISTA RESULTÉS insatisfactòria EN RELACIÓ AMB LA SEVA FINALITAT ESSENCIAL.

12. Condicions Generals

A. Renúncia i Anul·lació parcial

L'incompliment per part de BCNQuiz d'algun dels drets o alguna de les disposicions contingudes en aquestes Condicions no implica la renúncia a aquest dret o disposició. En el cas que qualsevol disposició d'aquestes Condicions resulti invàlida o inoposable, tal disposició es considerarà limitada o eliminada de la manera que resulti estrictament necessari d'acord amb la llei, mentre que la resta de les provisions continuaran vigents i executables.

B. Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions i qualsevol acció relacionada amb les mateixes es regiran de conformitat amb el que disposa la llei espanyola i que resulti d'aplicació els principis de conflicte de lleis de la seva província o país de residència. Per la present, vostè accepta que tota reclamació, procediment o litigi que sorgeixi en relació amb els Serveis es sotmetrà de manera irrevocable als tribunals situats a la ciutat de Barcelona, ​​Espanya, i, així mateix, per la present se sotmet a la jurisdicció i seu de diferents tribunals i renúncia també a plantejar qualsevol excepció fòrum non conveniens.

En el cas en què vostè sigui una entitat governamental de caràcter provincial, municipal o local d'Espanya que fa servir els Serveis en la seva condició de tal i no pugui sotmetre a la normativa aplicable o al fòrum previst en les clàusules anteriors, es considera que aquestes clàusules no li són d'aplicació.

C. Integritat del Contracte

Aquestes Condicions, així com les Normes de BCNQuiz i la nostra Política de Privacitat constitueixen de forma única i exclusiva el contracte entre vostè i BCNQuiz en relació amb els Serveis (excloent qualsevol altre servei per al qual vostè hagi celebrat amb BCNQuiz un acord separat o que expressament complementi o substitueixi a aquestes Condicions) i aquestes Condicions deroguen i reemplacen qualsevol acord anterior entre vostè i BCNQuiz en relació amb els Serveis. Cap persona física o jurídica podrà ser beneficiària d'aquestes Condicions excepte pel que fa als membres del grup de societats del qual Flor Edicions SL és societat capçalera.

Podrem revisar aquestes Condicions al llarg del temps, encara que la versió més recent estarà sempre disponible al nostre web. Si la nostra revisió de les Condicions és substantiva la notificarem a través de l'enviament d'un correu electrònic al correu electrònic vinculat al seu compte. Una vegada que les revisions siguin efectives, l'accés continuat i l'ús dels Serveis comportaran l'acceptació implícita de les Condicions revisades.
Condiciones de Servicio

Última actualización: 23 de Febrero de 2015

Estas Condiciones de Servicio ("Condiciones") gobiernan el acceso y uso de los servicios, incluyendo nuestras distintas páginas web, SMS, APIs, notificaciones por correo electrónico, aplicaciones, iconos y widgets, así como el acceso y uso de cualquier información, texto, gráficos, fotos u otro material cargado, descargado o que se reproduzca a través de los Servicios. El acceso y uso de los Servicios queda condicionado a la aceptación y cumplimiento de estas Condiciones. Al acceder o usar los Servicios, usted consiente la aplicación de estas Condiciones.

1. Condiciones Básicas

Usted es el único responsable por el uso que pueda dar a los Servicios, por todo Contenido que usted reproduzca a través de los Servicios y por cualquier consecuencia que de ello se derive. El Contenido que usted envíe, muestre o reproduzca podrá ser visto por otros usuarios de los Servicios y a través de páginas web o servicios de terceros. Tenga en cuenta que tan solo debe proporcionar el Contenido que usted considere oportuno compartir con terceros de conformidad con lo dispuesto en estas Condiciones.

Al aceptar estas Condiciones y el uso de los Servicios en representación de una compañía, organización, gobierno u otra entidad legal, usted declara y garantiza que está debidamente autorizado a tal efecto. Solo puede utilizar los Servicios si lo hace en cumplimiento de estas Condiciones y de cualquier normativa que resulte aplicable, ya sea esta de carácter local, regional, nacional o internacional.

Los Servicios que BCNQuiz presta evolucionan continuamente y, por ello, la forma o naturaleza de tales Servicios pueden cambiar de un momento a otro sin que se le haya notificado con antelación tal cambio. Asimismo, BCNQuiz puede interrumpir (de forma temporal o permanente) la prestación de los Servicios (o cualquiera de las características de los Servicios) a usted o a todos los usuarios en general y, en estas circunstancias, es posible que BCNQuiz no pueda notificarle este hecho con antelación. BCNQuiz también se reserva el derecho a poner límites al uso y almacenamiento a total discreción de BCNQuiz, en cualquier momento y sin previo aviso.

Los Servicios pueden incluir publicidad, que puede estar relacionada con el Contenido o la información facilitada en los Servicios, las cuestiones planteadas a través de los Servicios o cualquier otro tipo de información. El tipo y las características de la publicidad que muestra BCNQuiz a través de los Servicios están sujetos a cambios. En contraprestación por el hecho de que BCNQuiz le permita el acceso y uso de los Servicios, usted acepta que BCNQuiz, sus terceros proveedores y sus socios puedan incluir publicidad en los Servicios o en relación con la reproducción del Contenido o con la información que usted u otros provean a través de nuestros Servicios.

2. Privacidad

Cualquier información que usted facilite a BCNQuiz está sujeta a nuestra Política de Privacidad que rige la recolección y el uso de su información por parte de BCNQuiz. Por la presente se le informa que el uso de los Servicios implica su consentimiento implícito a la recolección y el uso de esta información (conforme a lo dispuesto en la Política de Privacidad), incluyendo, asimismo, su consentimiento implícito a la transferencia de esta información a España o a otros países para su almacenamiento, tratamiento y uso por parte de BCNQuiz. Como parte de la prestación de los Servicios, es posible que tengamos que notificarle determinada información como, por ejemplo, las novedades en relación con la prestación de los Servicios o mensajes de carácter administrativo. Estas notificaciones se consideran parte integrante de los Servicios y de su cuenta de BCNQuiz y es posible que, por este motivo, usted no pueda negarse a recibirlas.

3. Contraseñas

Usted es el responsable de la custodia de la contraseña que emplea para acceder a los Servicios y de cualquier actividad o acto que se lleve a cabo con su contraseña. Recomendamos que proteja su cuenta con una contraseña difícil de descifrar (una contraseña que contenga combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos). BCNQuiz no será responsable de ningún perjuicio o daño que resulte del incumplimiento de lo mencionado con anterioridad.

4. Contenido de los Servicios

Cualquier Contenido, ya sea expuesto de forma pública o transmitido de manera privada, es responsabilidad exclusiva de la persona que generó tal Contenido. Es posible que no supervisemos o controlemos el Contenido reproducido a través de los Servicios y no aceptamos responsabilidad alguna por tal Contenido. Queda bajo su exclusiva responsabilidad el uso o la confianza que usted pueda prestar a cualquier Contenido o material reproducido a través de los Servicios o que haya obtenido a través de los Servicios.

No aprobamos, apoyamos, manifestamos o garantizamos que el Contenido o las comunicaciones realizadas a través de los Servicios sean completos, veraces, precisos ni fiables, ni aprobamos las opiniones expresadas a través de los Servicios. Usted declara entender que el uso de los Servicios puede exponerle a Contenido ofensivo, dañino, erróneo o inapropiado, o en algunos casos, a mensajes etiquetados incorrectamente o engañosos. Bajo ninguna circunstancia asumirá BCNQuiz responsabilidad alguna por el Contenido, incluyendo sin limitación alguna todo error u omisión en cualquier Contenido, o todo daño o pérdida de cualquier tipo que se haya producido como consecuencia del uso de un Contenido que se haya reproducido en los Servicios, que se haya enviado por correo electrónico, que se haya transmitido o que se haya puesto a su disposición a través de los Servicios (o reproducido a través de cualquier otro medio).

5. Sus Derechos

Usted es el titular de los derechos que le amparan sobre cualquier Contenido que envíe, reproduzca o exponga en los Servicios o a través de los mismos. Mediante el envío, la reproducción o la exposición de Contenido en los Servicios o a través de los mismos, usted concede a BCNQuiz una licencia mundial, no-exclusiva y gratuita (así como el derecho de sub-licenciar) sobre el uso, copia, reproducción, procesamiento, adaptación, modificación, publicación, transmisión, exposición y distribución de tal Contenido a través de cualquier medio o método de distribución presente o futuro.

Esta licencia incluye el derecho de BCNQuiz a prestar, promocionar y mejorar la prestación de los Servicios y permite a BCNQuiz que el Contenido que se reproduzca en los Servicios o a través de los mismos quede a disposición de otras compañías, organizaciones o personas físicas que se asocien con BCNQuiz para la sindicación, retransmisión, distribución o publicación de tal Contenido en otros medios y servicios, de conformidad con nuestros términos y condiciones que regulan el uso de tal Contenido.

Dichos usos adicionales que puedan darse por parte de BCNQuiz o por parte de otras compañías, organizaciones o personas físicas asociadas con BCNQuiz en relación con el Contenido que se pudiese enviar, mostrar, transmitir o que pudiese ser puesto a disposición a través de los Servicios se realizarán sin compensación alguna a su favor.

Usted nos autoriza a modificar o adaptar su Contenido con el fin de transmitirlo, exponerlo o distribuirlo a través de redes de sus computadores y de los distintos medios y/o a modificar su Contenido si resulta conveniente para ajustarlo y adaptarlo a cualquier requisito o limitación que caracterice a una red, un dispositivo, un servicio o un medio.

Usted es el responsable único por el uso que dé a los Servicios, por cualquier Contenido que pueda proporcionar y por cualquier consecuencia que de ello se derive, incluyendo el uso del Contenido por otros usuarios o por un tercero asociado a BCNQuiz. Por la presente consiente que su Contenido pueda ser sindicado, retransmitido, distribuido o publicado por nuestros socios y, en el caso en que usted no sea titular del derecho para enviar Contenido para tal uso, usted puede incurrir en la responsabilidad derivada de tal hecho. BCNQuiz no es responsable del uso que haga de su Contenido de acuerdo con las presentes Condiciones. Usted manifiesta y garantiza que dispone de la capacidad, competencia y autorizaciones necesarias para licenciar los derechos aquí licenciados sobre cualquier Contenido que usted proporcione.

6. Su Licencia Para el Uso de los Servicios

BCNQuiz le concede una licencia personal, mundial, gratuita, no transferible y no exclusiva para el uso del software que BCNQuiz le proporciona como parte integrante de los Servicios. Esta licencia tiene como solo propósito permitirle el uso y disfrute de los Servicios prestados por BCNQuiz, de conformidad con lo previsto en estas Condiciones.

7. Derechos de BCNQuiz

Todo derecho, título e interés sobre los Servicios (excluyendo el Contenido distribuido por los usuarios) es y será propiedad de BCNQuiz y de sus licenciantes. Los Servicios están protegidos por derechos de propiedad intelectual y de marca, así como por la normativa de España y de países terceros. Estas Condiciones no le otorgan derecho alguno en relación con el uso del nombre BCNQuiz, las marcas BCNQuiz, los logos, nombres de dominio o cualesquiera otras características distintivas de marca. Cualquier observación, comentario o sugerencia que pueda hacer en relación con BCNQuiz o los Servicios es completamente facultativa y BCNQuiz es libre de emplear tal observación, comentario o sugerencia de la forma que considere apropiada y sin ninguna obligación para con usted.

8. Restricciones en el Contenido y Uso de los Servicios

Consulte por favor la Normativa de BCNQuiz (que es parte integrante de estas Condiciones) para una mejor comprensión de lo que queda prohibido en los Servicios. BCNQuiz se reserva el derecho (sin que esto implique una obligación por parte de BCNQuiz) a eliminar o a negarse a distribuir cualquier Contenido en los Servicios, a suspender o eliminar a un usuario y a reclamar la devolución del nombre de usuario, sin indemnización y en cualquier momento. BCNQuiz se reserva también el derecho a acceder, leer, conservar y revelar cualquier información si es razonablemente necesario al objeto de (i) dar cumplimiento a cualquier ley, reglamento, procedimiento legal o requerimiento gubernamental que resulte de aplicación, (ii) hacer cumplir las Condiciones, incluyendo la investigación de cualquier potencial violación de las mismas, (iii) detectar, prevenir o hacer frente a fraudes o a cuestiones de seguridad o de carácter técnico, (iv) responder a solicitudes de ayuda por parte de los usuarios, o (v) salvaguardar los derechos, la propiedad o la seguridad de BCNQuiz, de sus usuarios y del público.

Cuando acceda o emplee los Servicios queda prohibido: (i) acceder, manipular, o utilizar áreas no-públicas de los Servicios, los sistemas informáticos de BCNQuiz o los sistemas técnicos de entrega de los proveedores de BCNQuiz; (ii) tantear, comprobar o evaluar la vulnerabilidad de cualquier sistema o red o quebrantar o circunvenir cualquier medida de seguridad o autenticación; (iii) acceder, intentar o pretender acceder o buscar en los Servicios a través de cualquier medio (automatizado o de cualquier otro tipo) distinto de los interfaces que BCNQuiz provea de forma pública en cada momento (y, en cualquier caso, conforme a estos términos y condiciones), salvo que usted haya sido expresamente autorizado para ello a través de un acuerdo separado celebrado con BCNQuiz; (iv) falsificar cualquier cabecera de paquete TCP/IP o cualquier otra parte de la información de cabecera de un email o posting, o el uso de los Servicios para enviar información alterada, engañosa o falsa respecto a la fuente de información; o (v) interferir o interrumpir (o cualquier intento de interferir o interrumpir) el acceso de cualquier usuario, host o red, incluyendo, sin limitación, lo siguiente: envío de virus, sobrecargas, desbordamientos, envío de correo no deseado, bombardear con correo electrónico los Servicios o usar un script de Contenido de modo que interfiera o suponga una carga excesivo para los Servicios.

9. Política de Propiedad Intelectual

BCNQuiz respeta los derechos de propiedad intelectual de terceros y espera lo mismo de los usuarios de los Servicios. Responderemos a notificaciones de supuestas infracciones de derechos de autor que se adecúen a la ley y que nos sean notificadas correctamente. En el caso en que considere que un Contenido suyo ha sido objeto de copia de modo que implique una vulneración de derechos de autor, le agradeceríamos que nos facilitase la información siguiente: (i) la firma física o electrónica del titular del derecho de autor o de la persona autorizada para actuar en representación suya; (ii) la identificación de la obra protegida por los derechos de propiedad intelectual que haya podido ser objeto de infracción; (iii) la identificación del contenido que puede estar infringiendo o ser objeto de la infracción y que debe ser eliminado o cuyo acceso debe impedirse, así como la información que sea razonablemente suficiente para permitir su localización; (iv) su información de contacto, incluyendo su dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico; (v) una declaración suya en la que manifieste de buena fe que el uso del contenido en el modo en que se indica no ha sido autorizado por el titular del derecho de autor, su agente o la ley; y (vi) una declaración en la que manifieste que la información incluida en esta notificación es correcta y que, con conocimiento de las penas por falso testimonio, está autorizado para actuar en representación del titular del derecho de autor en cuestión.

Nos reservamos el derecho a eliminar el Contenido que supuestamente infrinja derechos de propiedad intelectual sin preaviso, a nuestra total discreción y sin indemnización alguna a su favor. En el caso en que se den las circunstancias adecuadas, BCNQuiz podrá también poner fin a la cuenta de un usuario si se determina que el usuario es reincidente.

10. Fin de la Aplicación de Estas Condiciones

Las Condiciones serán de aplicación hasta el momento en que usted o BCNQuiz pongan fin a las mismas de conformidad con lo establecido a continuación.

Usted puede poner fin al contrato con BCNQuiz en cualquier momento, por cualquier razón con la sola desactivación de sus cuentas y poniendo fin al uso de los Servicios. No es necesario que notifique expresamente a BCNQuiz el momento en que pone fin al uso de los Servicios. Si pone fin al uso de los Servicios sin desactivar sus cuentas, es posible que sus cuentas sean desactivadas debido a la inactividad prolongada de las mismas, todo ello de acuerdo con nuestra Política de Inactividad de Cuentas.

Es posible que dejemos en suspenso o bien que pongamos fin al uso de sus cuentas o bien dejemos de proveerle alguno, todos o parte de los Servicios en cualquier momento y por cualquier razón, incluyendo, y sin limitación alguna, aquellos casos en los que razonablemente estimemos que: (i) usted ha infringido estas Condiciones o las Normas de BCNQuiz; (ii) usted genera a BCNQuiz cierto riesgo o exposición legal; o (iii) porque la prestación de los Servicios a usted ya no resulte comercialmente viable. Haremos los esfuerzos que sean razonables para notificarle este hecho a través del correo electrónico vinculado a su cuenta o bien en el momento en el que intente acceder a su cuenta de nuevo.

11. Exención y Limitación de Responsabilidad

Le rogamos que lea esta sección con atención, ya que en ella se limita la responsabilidad de BCNQuiz y sus compañías matrices, sociedades filiales, sociedades afiliadas, empresas vinculadas, administradores, directivos, empleados, agentes, representantes, socios y licenciantes (en adelante, de forma conjunta, las "Entidades de BCNQuiz"). Cada uno de los subapartados siguientes aplica tan solo hasta el máximo permitido por la ley aplicable. La normativa de algunos países no permite la exclusión de garantías implícitas o la limitación de la responsabilidad contractual y, por ello, el contenido de esta sección puede resultarle no aplicable. El contenido de esta sección no limita los derechos de los que usted pudiese ser titular y cuya limitación no esté autorizada por ley.

A. Los Servicios Están Disponibles "EN LAS CONDICIONES ACTUALES"

El acceso y uso de los Servicios o de cualquier Contenido se realizará bajo su propia responsabilidad. Por la presente reconoce y acepta que los Servicios se prestarán "EN LAS CONDICIONES ACTUALES" ("as is") y "SUJETOS A LA PROPIA DISPONIBILIDAD" ("as available") de los Servicios. Sin perjuicio de lo anterior y en la mayor amplitud que permita la ley aplicable, LAS ENTIDADES DE BCNQuiz EXCLUYEN EL RECONOCIMIENTO DE TODA GARANTÍA Y CONDICIÓN, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE CALIDAD COMERCIAL, ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO O NO VULNERACIÓN.

Las Entidades de BCNQuiz no ofrecen garantía alguna y declinan toda responsabilidad por lo siguiente: (i) el carácter completo, preciso, disponible, puntual, seguro y fiable de los Servicios o del Contenido; (ii) cualquier daño a sus sistemas informáticos, la pérdida de datos o cualquier otro daño que resulte del acceso o uso de los Servicios o de cualquier Contenido; (iii) la supresión o la falta de almacenamiento o transmisión de cualquier Contenido y cualesquiera comunicaciones a través de los Servicios; y (iv) la idoneidad de los Servicios para satisfacer sus necesidades, su disponibilidad o su prestación de forma ininterrumpida, segura o libre de errores. Ninguna indicación o información, ya sea oral o escrita, que se haya obtenido de las Entidades de BCNQuiz, dará lugar a una garantía distinta de las previstas aquí de forma expresa.

B. Enlaces

Es posible que los Servicios contengan enlaces a las páginas web o fuentes de terceros ajenos a BCNQuiz. Por la presente reconoce y acepta que las Entidades de BCNQuiz no son responsables por: (i) la disponibilidad y exactitud de tales páginas web o fuentes; o (ii) el contenido, los productos o los servicios presentes o disponibles en tales páginas web o fuentes. Los enlaces a tales páginas web o fuentes no implican la aprobación por parte de las Entidades de BCNQuiz de tales páginas web o fuentes ni del contenido, productos o servicios ofertados desde tales páginas web o fuentes. Por la presente, usted acepta y asume responsabilidad exclusiva por todo riesgo derivado del uso de tales páginas web o fuentes.

C. Limitación de la Responsabilidad

CON LA MAYOR AMPLITUD QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, LAS ENTIDADES DE BCNQuiz NO SERáN RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE O PUNITIVO, O CUALQUIER LUCRO CESANTE, EN EL QUE HAYA PODIDO INCURRIRSE DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA, O CUALQUIER PÉRDIDA DE USO, FONDO DE COMERCIO, O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA INTANGIBLE COMO RESULTADO DE (i) SU ACCESO O USO O INCAPACIDAD PARA ACCEDER O UTILIZAR LOS SERVICIOS; (ii) CUALQUIER CONDUCTA O CONTENIDO GENERADO POR UN TERCERO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, TODA CONDUCTA DIFAMATORIA, OFENSIVA O ILEGAL DE OTROS USUARIOS O TERCERAS PARTES; (iii) CUALQUIER CONTENIDO OBTENIDO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS; O (iv) EL ACCESO, USO O CAMBIO NO AUTORIZADO DE SUS TRANSMISIONES O COMUNICACIONES.

EN NINGÚN CASO LA INDEMNIZACIÓN TOTAL QUE DEBAN PAGAR LAS ENTIDADES DE BCNQuiz PODRá SUPERAR LA MAYOR DE ESTAS CANTIDADES: LA SUMA DE CIEN EUROS O, EN SU CASO, LA CANTIDAD ABONADA POR USTED A BCNQuiz EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE DIERON ORIGEN A SU RECLAMACIÓN.

LAS LIMITACIONES DE ESTA SUBSECCIÓN SON DE APLICACIÓN EN RELACIÓN CON TODA RESPONSABILIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ÉSTA DERIVE DE GARANTÍA, CONTRATO, NORMATIVA, DAÑO EXTRACONTRACTUAL (INCLUSO POR NEGLIGENCIA) O CUALQUIER OTRA FUENTE DE RESPONSABILIDAD, INCLUSO AUNQUE SE HAYA INFORMADO A LAS ENTIDADES DE BCNQUIZ DE QUE TAL PERJUICIO PUDIESE MATERIALIZARSE E INCLUSO AUNQUE CUALQUIER REPARACIÓN AQUÍ PREVISTA RESULTASE INSATISFACTORIA EN RELACIÓN CON SU PROPÓSITO ESENCIAL.

12. Condiciones Generales

A. Renuncia y Anulación Parcial

El incumplimiento por parte de BCNQuiz de alguno de los derechos o alguna de las disposiciones contenidas en estas Condiciones no implica la renuncia a tal derecho o disposición. En el caso en que cualquier disposición de estas Condiciones resulte inválida o inoponible, tal disposición se considerará limitada o eliminada del modo que resulte estrictamente necesario conforme a la ley, mientras que el resto de las provisiones continuarán vigentes y ejecutables.

B. Ley Aplicable y Jurisdicción

Estas Condiciones y cualquier acción relacionada con las mismas se regirán de conformidad con lo dispuesto por la ley españolasin que resulte de aplicación los principios de conflicto de leyes de su provincia o país de residencia. Por la presente, usted acepta que toda reclamación, procedimiento o litigio que surja en relación con los Servicios se someterá de manera irrevocable a los tribunales federales o estatales situados en la ciudad de Barcelona, España, y, asimismo, por la presente se somete a la jurisdicción y sede de distintos tribunales y renuncia también a plantear cualquier excepción de forum non conveniens.

En el caso en que usted sea una entidad gubernamental de carácter provincial, municipal o local de España que usa los Servicios en su condición de tal y no pueda someterse a la normativa aplicable o al foro previsto en las cláusulas anteriores, se considerará que tales cláusulas no le son de aplicación. En el caso en que se trate de una entidad gubernamental de carácter federal de Argentina, estas Condiciones y cualquier acción derivada de las mismas se regirán de conformidad con lo dispuesto por las leyes españolas (sin referencia a los principios de conflicto de leyes).

C. Integridad del Contrato

Estas Condiciones, así como las Normas de BCNQuiz y nuestra Política de Privacidad constituyen de forma única y exclusiva el contrato entre usted y BCNQuiz en relación con los Servicios (excluyendo cualquier otro servicio para el que usted haya celebrado con BCNQuiz un acuerdo separado o que expresamente complemente o reemplace a estas Condiciones) y estas Condiciones derogan y reemplazan cualquier acuerdo anterior entre usted y BCNQuiz en relación con los Servicios. Ninguna persona física o jurídica podrá ser beneficiaria de estas Condiciones salvo por lo que respecta a los miembros del grupo de sociedades del que Flor Edicions S.L. es sociedad cabecera.

Podremos revisar estas Condiciones a lo largo del tiempo, aunque la versión más reciente estará siempre disponible en nuestra página web. Si a nuestra entera discreción la revisión de las Condiciones es substantiva se la notificaremos a través del envío de un correo electrónico al correo electrónico vinculado a su cuenta. Una vez que las revisiones sean efectivas, el acceso continuado y el uso de los Servicios comportarán la aceptación implícita de las Condiciones revisadas.